VEDTEKTER FOR GRANHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG SA

Utskrift.

§ 1       LAGETS NAVN

Lagets navn er Granholmen vann- og avløpslag SA. Laget har sitt kontor i Fredrikstad kommune.

§ 2       LAGETS FORMÅL

Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer på Granholmen i Fredrikstad kommune, ivareta lagets medlemmers interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette, heri inkludert salg av tilknytningsretter til hytter og boliger på omkringliggende øyer.

Lagets vedlikeholds- og driftsansvar forutsettes å omfatte felles installasjoner og tiltak frem til den enkelte hytte, samt minipumpestasjon i tilknytning til den enkelte hytte

Lokal infrastruktur på den enkelte hytte omfattes ikke av lagets drifts- og vedlikeholdsansvar.

§ 3       LAGETS MEDLEMMER & DERES ANSVAR

Lagets medlemmer vil være eiere av hytter på Granholmen og som foretar kapitalinnskudd til laget iht lagets vedtekter. Medlemskap i laget er frivillig og laget er bare åpent for hytteeiere som vil benytte lagets tjenester og som vil akseptere ansvaret og øvrige vilkår for medlemskap.

Person eller hytteeier som yter ett kapitalinnskudd til laget anses som ett lagsmedlem.

Hvert lagsmedlem hefter bare med sitt kapitalinnskudd for lagets forpliktelser.

Hvert lagsmedlem har like rettigheter og plikter i laget, hvilket vil si at kapitalinnskuddet er likt for alle og at laget vil stå som eier av alle installasjoner frem til hyttevegg samt kvernpumpe.

Alle medlemmer skal innrette seg iht lagets vedtekter og de beslutninger laget treffer.

§ 4       KAPITALINNSKUDD – ANDELSKAPITAL

Hvert lagmedlem har tegnet og innbetalt kr 171,000, pr andel.  Laget har 39 andelseiere.

Laget andelskapital utgjør kr 6.669.000,-.

Lagets andelskapital og antall medlemmer vil kunne veksle.

Styret innkaller kapitalen og skal forvalte kapitalen på forsvarlig måte i samsvar med lagets formål. Styret fører protokoll over medlemmer og andeler og utsteder andelsbevis.

Andeler kan ikke isolert omsettes, pantsettes eller tas utlegg i.

§ 5       LAGETS STYRENDE ORGANER

Lagets øverste myndighet er lagets årsmøte, hvorigjennom laget er gjenstand for demokratisk medlemskontroll.

Lagets medlemmer har rett til å delta på årsmøte og hvert medlem har 1 stemme.

Årsmøtet treffer sine beslutninger med alminnelig flertall, med mindre annet fremgår av disse vedtektene.

Ordinært årsmøte innkalles av styret med 2 ukers skriftlig varsel til lagets medlemmer og avholdes årlig innen utgangen av juli.

På ordinært årsmøtet skal lagets årsrapport bestående av årsregnskap og styrets årsberetning behandles. Årsmøtet skal også fastsette styrehonorar for det kommende år.

For øvrig må saker som skal behandles være angitt i innkallingen. Forslag til vedtektsendringer må inntas i innkallingen.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov. Etter krav fra minst 1/3-del av lagets medlemmer, plikter styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med minst 1 ukes og maks 6 ukers skriftlig varsel til lagets medlemmer. På ekstraordinært årsmøte kan bare de saker som fremgår av innkallingen behandles.

Laget skal ha et styre bestående av fra 2 til 6 medlemmer. Årsmøtet velger lagets styre og bestemmer antall styremedlemmer. Styre medlemmer velges vanligvis for to år av gangen, dog slik at hvis mer enn halvparten av styremedlemmene er på valg så skal fortrinnsvis halvparten av styret være valgt for 2 år og den andre halvparten  for ett år.

Styret er ansvarlig for lagets ordinære drift og forvaltning, herunder opptak av medlemmer. Styret skal føre tilsyn med at laget til enhver tid har forsvarlig kapitaldekning, utarbeide kommende års driftsbudsjett og utfakturer kostnader til anleggets eiere og brukere. Styret fremmer forslag til årsmøtet vedrørende neste års styrehonorar og eventuelle endringer i vedtekten her inkludert størrelsen på kapitalinnskuddet pr andelseier.

Laget representeres utad av styrets leder, som tegner laget og tildeles lagets prokura.

Det skal føres protokoll over forhandlingene på årsmøtet og i styret.

§ 6       REVISOR, REGNSKAP, M.V.

Styret skal sørge for at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll og skjer i samsvar med lov, forskrifter og andre bestemmelser.

Laget skal ha revisor hvis årsmøtet krever det. Revisor velges av årsmøtet. Så lenge lagets omsetning er under 3 millioner kroner kan det velges en revisor blant lagets medlemmer.

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om lagets formuesforvaltning er foretatt i samsvar med lagets formål, vedtektene og lovverket for øvrig.

Eventuell godtgjørelse til revisor fastsettes av årsmøtet.

§ 7       VEDTEKTSENDRINGER

Lagets vedtekter kan endres på årsmøte eller på ekstraordinært møte som er innkalt med 2 ukers varsel.

Vedtektsendringer forutsetter gyldig innkalling og krever to tredels flertall blant de fremmøtte medlemmene av laget på årsmøtet.

§ 8       DISPONERING AV OVERSKUDD OG UNDERSKUDD, ENDRINGER AV LAGETS ØKONOMISKE FORPLIKTELSER

Medlemmene har like økonomiske interesser i laget. Laget har ikke som formål å gi medlemmene avkastning på innskutt kapital. Årlige overskudd forutsettes primært å skulle tilgodese medlemmenes bruk og felles interesser i vann- og avløpsanlegget, herunder fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader.

Eventuelt likviditets- og driftsunderskudd skal dekkes gjennom fakturering av lagets medlemmer.

Beslutninger som kan innebære ikke uvesentlige endringer i lagets økonomiske forpliktelser, det være seg i form av låneopptak, kredittytelser, større investering, eller lignende, krever tilslutning fra årsmøtet med to tredels flertall blant de fremmøtte medlemmene på årsmøtet.

§ 9       OPPTAK AV NYE MEDLEMMER, EIERSKIFTE , EKSKLUSJON OG UTMELDING

Styret vurderer og avgjør etter skriftlig søknad opptak av nye medlemmer, samt fastsetter vilkårene for eventuelt medlemskap / tilkopling til lagets anlegg. Opptak av nye medlemmer kan ikke nektes uten saklig grunn i forhold til lagets formål eller søkerens personlige forhold (eksempelvis betalings udyktighet, eller annet vesentlig, klanderverdig forhold som gjør at laget har god grunn til å ikke ville oppta vedkommende som medlem). Nye medlemmer skal i tillegg til å skyte inn en andelskapital på kr 171.000 også dekke kostnadene (inklusive merverdiavgift) forbundet med egen infrastruktur og andre direkte kostnader (offentlige gebyrer, prosjekt oppfølging etc) med fratrekk av  kr 20,000 eksklusive merverdiavgift.

I tillegg skal det betales inn et ákontobeløp til å dekke fremtidige driftskostnader tilsvarende det eksisterende medlemmer har gjort.

Nye medlemmer vil bli forhånds faktureres á-konto for forventede kostnader som beskrevet over før arbeidet startes.

Andeler i laget følger den tilknyttede eiendom, og kan ikke overdras til andre enn eier av den tilknyttede eiendom. Dersom en tilknyttet eiendom skifter eier, skal medlemskapet overføres til den nye eier. Overføringen forutsetter samtykke fra lagets styre. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Styret kan kreve sikkerhet for aktuelt ansvar som vilkår for samtykke.

Medlemmer som ved grov uaktsomhet skader laget, eller som til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter overfor laget, kan ekskluderes. Eksklusjon besluttes av årsmøtet med flertall som for vedtektsendringer. Eksklusjon er laget ikke pliktig til å betale tilbake medlemmets innskutte kapital.

Ved utmelding plikter medlemmet å benytte autoriserte installatører til å koble seg fra anlegget. Ved utmeldelse plikter ikke laget å betale tilbake medlemmets innskutte kapital

§ 10 SALG AV TILKNYTNINGSRETTER

Laget kan selge tilknytninger til anlegget til interessenter på omkringliggende øyer.

Styre har fullmakt til å fast sette pris, øvrige betingelser og inngå kontrakt.

§ 11 AVVIKLING

Med flertall som for vedtektsendringer kan årsmøtet beslutte å avvikle laget dersom laget overtas av Fredrikstad kommune på tilfredsstillende vilkår, lagets kapital er utilstrekkelig i forhold til lagets formål, laget åpenbart ikke tjener noe fornuftig formål, eller tungtveiende grunner tilsier at laget avvikles.

Avviklingen skal eventuelt skje på en måte som ivaretar både medlemmenes interesser i å benytte anlegget som måtte eksistere på avviklingstidspunktet, og deres økonomiske interesser i anlegget.

Eventuelt overskudd etter avviklingen deles mellom medlemmene i henhold til alminnelige samvirkerettslige prinsipper.

§ 11     ØVRIGE REGLER

Så langt ikke annet er bestemt i disse vedtektene, reguleres lagets forhold av alminnelige samvirkerettslige prinsipper.

***

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!