Vedtekter.

 Granholmen – sommerøya – camping – paradiset – ferie – sol – sommer – hytte 

VEDTEKTER FOR GRANHOLMEN HYTTEFORENING

§1. Granholmen Hytteforening har til formål å verne om medlemmenes felles interesser og sørge for god skikk og orden, slik at Granholmen forsetter å være et pent og trivelig sted. Hytteforeningen skal, innenfor rammer trukket av årsmøtet, ivareta medlemmenes interesser vis a vis og i samarbeid med grunneiere, kommune og andre. Hytteforeningen er upolitisk (Hytteforeningen kan tilslutte seg Norges Hytteforbund). §2. Hytteforeningens virkefelt er begrenset til øya Granholmen i Fredrikstad kommune. §3. Rett til medlemskap har hytteeiere som eier eller fester grunn på Granholmen. Innmelding skjer til styret. Medlemskapet omfatter også familiemedlemmer. Alle medlemmer over 18 år er valgbare til foreningens forskjellige tillitsverv. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten pr. hytte. Utmeldelse av Foreningen må skje skriftlig. Medlemmer som etter purring ikke betaler kontingenten, skal strykes etter 2 års forløp §4. Hytteforeningen ledes av et styre på minimum 3 medlemmer som velges av de stemmeberettigede på årsmøtet. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Ved minimumsantallet på 3 medlemmer kan kun to medlemmer være på valg samtidig slik at kontinuitet sikres. Gjenvalg er tillatt. Styremedlemmer kan fjernes i løpet av funksjonstiden ved simpelt flertall av årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte. Styret er beslutningsdyktig når 3 stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret velger selv leder, sekretær og regnskapsfører. Revisor velges av årsmøtet. Styret innkalles av leder når han finner dette nødvendig eller når ett eller flere Styremedlemmer ønsker det. Styret kan ikke oppta lån på vegne av Foreningen eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover kontingenten. Styret skal føre protokoll fra sine møter og beslutninger og protokollen skal underskrives av alle fremmøtte styremedlemmer. Styret skal gjennomføre de vedtak som fattes av årsmøtet og påse at disse blir bekjentgjort for samtlige medlemmer, grunneiere og myndigheter og andre som bør ha kjennskap til dem. §5. Foreningens medlemmer må rette seg etter de vedtak årsmøtet har fattet. §6. Årsmøtet holdes en gang i året i juli måned. Det berammes av styret og bekjentgjøres minst 3 uker på forhånd ved rundskriv til medlemmene. Sammen med innkallelsen skal det sendes revidert regnskap samt oversikt over saker som skal behandles. På årsmøtet, som ledes av styrets leder, eller et av de andre styremedlemmene, skal behandles:

  • 1. Ã…rsmelding fra styret
  • 2. Revidert regnskap
  • 3. Valg av styremedlemmer og varamedlem, samt valg pÃ¥ representanter til eventuelle andre styrer etc. hvor Foreningens er interessert i Ã¥ være representert.
  • 4. Valg av revisor
  • 5. Fastsettelse av kontingent
  • 6. Valg av to til Ã¥ undertegne protokollen
  • 7. Behandling av forslag eller saker som styret eller noen av Foreningens medlemmer ønsker behandlet.
  • 8. Eventuelt

 

Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall. Forslag om vedtektsendringer må sendes skriftlig til styret senest 4 uker før årsmøtet skal holdes. Årsmøtet kan vedta, med alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmene, at det som et engangstilfelle skal innbetales tilleggs kontingent hvis dette er nødvendig for å dekke ekstraordinære omkostninger. Samtlige medlemmer som har betalt sin kontingent, er stemmeberettiget med en stemme pr. tomt. Fraværende kan stemme gjennom et annet medlem ved skriftlig fullmakt. Ved stemmelikhet er styreformannens stemme avgjørende. Forhandlingene og beslutningene protokolleres og underskrives av to medlemmer som er valgt av årsmøtet. §7. Ekstraordinært medlemsmøte kan sammenkalles av styret når det finner det nødvendig. Videre skal ekstraordinært medlemsmøte sammenkalles hvis Foreningens revisor eller 1/3 av medlemmene forlanger det. Anmodningen sendes skriftlig til styret med angivelse av hva som ønskes behandlet. Møtet innkalles med 2 ukers varsel med dagsorden. Bare saker som er nevnt i innkallelsen kan behandles på slike ekstraordinære medlemsmøter. §8. Eventuelle midler ved oppløsningen av Foreningen tilfaller en veldedig organisasjon som bestemmes av det siste årsmøtet. Granholmen, juli 2016

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!