Strømbrudd

Alt du bør du vite om strømkrisen på Hvaler – og hvordan den skal løses

Torsdag ble Hvaler mørklagt i flere timer, etter at et tre falt over kraftledningen i Blåbærstien på Kråkerøy. Hendelsen føyer seg inn i en lang rekke med strømbrudd i øykommunen. Hvaler er spesielt utsatt, men strømforsyningen skal bli bedre. I denne saken gir FB deg svaret på alt du bør vite om.

Her blir det jordkabel: NVE har gitt to tillatelser: Jord- og sjøkabel hele veien eller luftstrekk på store deler av linjen. Fra Bukkholmen til Økholmen (i bakgrunnen), i alt 2,3 kilometer, skal det legges jordkabel uansett. (Arkivfoto: John Johansen)
Her blir det jordkabel: NVE har gitt to tillatelser: Jord- og sjøkabel hele veien eller luftstrekk på store deler av linjen. Fra Bukkholmen til Økholmen (i bakgrunnen), i alt 2,3 kilometer, skal det legges jordkabel uansett. (Arkivfoto: John Johansen)

– Hvorfor er Hvaler spesielt utsatt for strømbrudd?

– Hafslund Nett forsyner Hvaler med en kraftledning som går fra nordre Kråkerøy til Rød på Asmaløy. Denne ledningen er rundt 40 år gammel og ikke tilpasset dagens behov. Den gir strøm til 4.000 fastboende og 4.700 hytter. Etter mange år i vind og vær er stolpene og linjene svekket. Sjøkabelen fra Tangen til Bukkholmen skal også være i dårlig forfatning. Fra Rød på Asmaløy blir strømmen sendt ut på det lokale nettet, som Norgesnett Fredrikstad har ansvaret for. Flere steder henger ledningene til Hafslund Nett og Norgesnett på de samme strømmastene. Det gjør nettet spesielt sårbart. Ved vedlikeholdsarbeid på disse mastene må begge nettene kobles ut, noe som rammer alle kundene på Hvaler.

Tidligere har det også vært problemer med salt og sjøsprøyt på isolatorene på Hvaler. Men dette er løst.

– Hva skal kundene gjøre etter strømbruddet? 

– Torsdag ble det lokale strømnettet slått ut i hele sju timer. Norgesnett Fredrikstad ber nå sine kunder på Hvaler om å kontrollere om de har sikringer eller utstyr som ble ødelagt. Norgesnett ber kunder som har skader utover egenandelen om å kontakte sitt forsikringsselskap, som vil ta opp dette med Norgesnett sitt forsikringsselskap. De som har skader under egenandelen skal sende sine krav direkte til Norgesnett. Kundene må legge med dokumentasjon av hva som er ødelagt i form av kvitteringer.

– Hvorfor ble skadene ekstra store i går?

– Når strømforsyningen kom tilbake, skjedde det en feil. Og det var nærkontakten mellom ledningene til Hafslund Nett og Norgesnett som skapte nye problemer. Hafslund Nett fikk opplysninger om at det var spraking og gnistring ved ledningene i sundet ved Asmaløy, det kan tyde på at ledningene var borte i hverandre. Hvis den nye kraftlinjen til Hafslund hadde vært på plass, ville ledningene ikke ha ligget på samme masterekke.

 – Vil strømbrudd også føre til at mobiltelefonnettet faller ut?

– Basestasjonene har batterikapasitet for noen timers drift. Men nettet er sårbart ved lange strømbrudd.

– Hvordan skal strømnettet på Hvaler rustes opp?

– Hafslund Nett har søkt om å sette opp en 132 kVs kraftledning fra Nordre Kråkerøy til Rød på Asmaløy. Den skal erstatte dagens 52 kVs ledning og vil gi en mer stabil kraftforsyning på Hvaler. Kapasiteten blir også langt høyere med den nye kraftledningen. Dagens ledning har en kapasitetsgrense på 25 MW. Hvaler har hatt en sterk økning i strømforbruket de siste årene og vil nå kapasitetsgrensen for dagens ledning om få år. Hafslund Nett opplyser at den nye 132 kVs ledningen vil dekke strømbehovet på Hvaler i uoverskuelig fremtid.

– Vil den nye ledningen gå i lufta eller i bakken?

– NVE har gitt Hafslund Nett to tillatelser, både for jord- og sjøkabel hele veien og for å ha luftledning på mesteparten av strekningen. Hvis det skal bli jord- og sjøkabel hele veien, må Fredrikstad og Hvaler kommune dekke ekstrautgiften med å legge kabelen i bakken. Kommunene og Hafslund Nett har fått en frist til 1. januar 2018 med å bli enige. Hafslund Nett oppgir at jordkabel hele veien vil øke utgiftene med 134 millioner kroner, i tillegg kommer anleggskostnader og erstatninger til grunneiere. Hvis kommunene og Hafslund Nett ikke blir enige om å legge jordkabel, vil ledningen fra Kråkerøy til Rød i stedet få luftstrekk, med to lengre spenn i lufta.

– Vil det bli jordkabel på Kråkerøy?

– Ja, til Ulvedalen blir det jordkabel uansett hvilken løsning som velges. Hafslund Nett skal legge jordkabel fra Kråkerøy transformatorstasjon (nær Shell) til Ulvedalen, på en strekning på 1,6 kilometer. Men det er usikkert hva som skjer fra Ulvedalen til Tangen, en strekning på 6,1 kilometer. Skal det bli luftledninger eller jordkabel her? For å få jordkabel må kommunene og Hafslund Nett bli enige før 1. januar 2018.

-Vil det bli jord- og sjøkabel på Hvaler?

– Ja, det samme gjelder her. Selv om det ikke blir jord- eller sjøkabel hele veien, skal Hafslund Nett legge en sjøkabel på 300 meter fra Tangen til Bukkholmen og en 2,3 kilometer jordkabel fra Bukkholmen til Økholmen (langs Hvalerveien). Det store spørsmålet på Hvaler er om det skal legges luftledning eller jordkabel fra Økholmen til Rød, en strekning på 7,4 kilometer. Med jordkabel vil Hvaler kommune få en større regning.

– Kan det komme luftledninger forbi Kråkerøy kirke?

– Ja. Hvis kommunene og Hafslund Nett ikke skulle bli enige om en løsning med jordkabel, kan det komme luftledning forbi Kråkerøy kirke og kirkegården. Spørsmålet om hvor luftledningen skal legges er ikke avgjort. Fredrikstad bystyre har protestert mot luftstrekk ved kirken og kirkegården. Etter at NVE hadde gitt sine tillatelser, kom det inn 24 klager. NVE holdt fast ved sin beslutning om å tillate luftstrekk på Kråkerøy, sørover fra Ulvedalen. Nå er klagene sendt videre til Olje- og energidepartementet, som får det siste ordet i saken.

– Blir det bygd gang- og sykkelvei i strømtraseen?

– Fredrikstad og Hvaler kommune ønsker å få en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Kråkerøy til Rød. Tanken er å legge gang- og sykkelveien over jordkabelen, og få en rimeligere løsning. I utgangspunktet er det Østfold fylkeskommune som skal betale for gang- og sykkelveien, i og med at veien fra Fredrikstad til Hvaler er fylkesvei. Kommunene kan bli nødt til å ta regningen nå og få tilbakebetalt pengene senere.

 

 

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!