Løperen til Øra skal både bli dypere og bredere og dermed tryggere for større skip.

Farledsjobb skal ta to år

Kystverket ønsker å mudre sammenhengende, uten avbrekk, om sommeren. Hele 2,7 millioner kubikkmeter skal flyttes.

12.07.2015

Etter flere års arbeid og tautrekking er søknaden om mudring og sprengning i farleden til Borg havn klar. Den er sendt ut på høring med svarfrist 21. august. I høst skal Miljødirektoratet si sitt.

Miljømyndighetene fraråder generelt å mudre og deponere masser i perioden fra 15. mai til 15. september for å unngå spredning av slam i den mest hektiske friluftssesongen.

FARLEDEN

  • Leden skal utdypes til 13 meter i Røsvikrenna og til 13-16 meter i den sørlige delen.
  • Bredden på leden blir utvidet fra 90 m til 150 m.
  • Sikkerheten blir langt bedre, og det kan tas inn større skip.
  • Leden er 18 kilometer lang.

Prosjektleder Eivind Edvardsen i Kystverket sier til FB at det er en stor fordel å få gjort jobben uten avbrudd. Han vil ha mest mulig effektiv drift.

– Området er betydelig vind- og værpåvirket. Stans i arbeidene vil fordyre og forlenge tiltakene kraftig, skriver Kystverket i farledssøknaden.

250.000 kubikk sten

I tillegg til å grave opp og flytte mudder skal flere fjellrabber i leden sprenges bort. I alt dreier det seg om 250.000 kubikkmeter sten. De største stenmengdene kommer fra sprengning på Belgebåen, Fugleskjærgrunnen, Løperungen og Lubbegrunnen. I hovedsak skal stenen skyves ut på dypere vann utenfor grunnene.

Ifølge søknaden vil havbunnen på enkelte områder endres fra bløtbunn til hardbunn og danne grunnlag for en flora og fauna av en annen økologisk verdi enn den opprinnelige. I andre områder vil massene bidra til å opprettholde et leveområde for fisk og hummer.

Den 18 kilometer lange farleden, fra grunnen Duken utenfor Løperen til Øra skal både bli dypere og bredere og dermed tryggere for større skip.

2,7 millioner kubikkmeter er formidable mengder. På en flate som er 100 meter bred og 100 meter lang vil det bli masser 270 meter i høyden.

Arbeidet med å utvide og utdype farleden er forventet å ta to år med 24 timers drift. Prosjektleder Edvardsen håper å kunne starte neste år.

Anbudskonkurransen skal etter planen starte på nyåret, og oppstart er satt til august.

Fremdriften vil avgjøres av hva Stortinget setter av. Utvidelsen av farleden er forventet å koste rundt en milliard kr.

Stortinget satte av 60 millioner kr til arbeidet i den ytre delen i år. Summen er ikke brukt.

Kobber skal dekkes over

De to deponiene på Svaleskjær og Møkkalasset, på grensen mellom Hvaler og Fredrikstad, som bystyret i Fredrikstad og kommunestyret på Hvaler har akseptert, skal ta imot 2,35 millioner kubikkmeter masse.

Av dette er 2,1 millioner renere masser og 225.000 kubikkmeter sedimenter som er forurenset med kobber i tilstandsklasse IV (omtales som dårlig, klasse V er svært dårlig).

– Kobbersedimentene vil dekkes over av renere masser. Det kan også være aktuelt å plassere sprengstein på toppen, sier Edvardsen som understreker at deponeringen skal skje så skånsomt som mulig for å unngå spredning av slam. Stenen som sprenges bort skal skyves ut på dypere vann eller brukes til å dekke over slam i sjøen eller på deponier på land.

– Skal mudderet føres ned i bassengene med rør, eller skal massen synke ned fra lektere?

– Det er et spørsmål som vi vil komme tilbake. Per i dag tar vi sikte på å sende masser i rør.

Frevar tar halvparten

Mudderet i den mest forurensede delen av sjøbunnen skal plasseres på land. Frevar har klargjort to bassenger på Øra, som skal romme i alt 225.000 kubikkmeter. Foreløpig er det ikke funnet plass til ytterligere 240.000 kubikkmeter forurensede masser på land. Edvardsen opplyser at det skal finnes et deponi i en anbudsrunde.

– Det er aktuelt å plassere sprengstein på toppen av Frevars deponi på land, sier han.

Snuplass ved Kråkerøy

I dag må større skip trekkes baklengs ut av havna, noe vi så under Thomsons Cruises` anløp i fjor.

Nå skal det lages en snuplass i Fuglevikbukta på Kråkerøy, rett overfor Øra. Det vil gjøre det langt lettere å ta inn større skip, inkludert cruisebåter.

Fylkesmannen i Østfold har satt krav om gjennomføring av avbøtende tiltak for å sikre tilstrekkelig ferskvanninnstrømming gjennom kanalen til Øra naturreservat. Disse tiltakene vil bli gjort før annet arbeid i Røsvikrenna.

Kilde. Fredrikstad Blad

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!