BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR

Utskrift versjon.

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON
FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET
GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OGFLYNDRESKJÆR

Ansvarsforhold

Granholmen vann- og avløpslag SA (GVA) har inngått avtale med Agro & Miljø AS om en (1) årlig service/ettersyn av hyttepumpene. Du er som tilknyttet Granholmen vann- og avløpslag SA selv ansvarlig for øvrig vedlikehold og service på din pumpestasjon. Agro & Miljø AS skal brukes ved behov for service/vedlikehold. Vedlagt følger avtalen som er inngått mellom GVA og Agro & Miljø AS, herunder priser og responstid mv.
Den enkelte andelseier har ikke anledning til å foreta arbeider på fellesanlegg eller stikkledninger. Alle slike arbeider skal på forhånd godkjennes av styret. Alle arbeider i forbindelse med til- eller frakobling til hovedledningene skal utføres av leverandør bestemt av GVA.
Husk at du ved feil bruk både kan påføre deg selv og andre ekstrakostnader. Vær derfor påpasselig med å følge instruksene i dette og evt. andre dokumenter du har mottatt i forbindelse med vann- og avløpsanlegget.

Instruks for bruk av toalettet

Toalettet du sitter på er identisk med andre toaletter, men systemet den er tilknyttet er sannsynligvis ikke som det dere har hjemme. Alt du putter i det samles i en tank under hytta før det kvernes og pumpes videre via tynne rør til en hovedpumpestasjon på Granholmen. Hovedpumpestasjonen pumper kloakken fra Granholmen til Tangen. Fra Tangen pumpes kloakken videre inn i Fredrikstad kommunes ledningsnett.
Du må ikke putte bleier, tørkepapir, filler, sanitærartikler, innleggsbind, OBer, Q-tips, prevensjonsartikler eller annet i toalettet!
Hvis alle følger disse retningslinjene så vil anlegget fungere og alle vil være fornøyd.
Hvis din pumpe eller stikkledning tettes av noe som er puttet i doen er dette ditt ansvar.
Du må aldri kaste annet i doen enn det som kommer ut av kroppen i tillegg til bleket/mykt toalettpapir.

Vedlikehold av pumpestasjon

Anlegget på hytten (minipumpestasjonen) skal ideelt sett være i regelmessig bruk. Regelmessig bruk er hensiktsmessig for å unngå sedimentering i stasjonen samt at luktproblematikk unngås.
Det er en fordel å benytte mer fettløselig såpe (f.eks Zalo) enn vanlig ved tradisjonelle avløpsanlegg – uten minipumpestasjon. Dette vil lette renholdet og ettersynet av pumpestasjonen.
Det anbefales å legge inn en rutine med å la vannet renne i minimum 5 minutter før man forlater hytta ved lengre tids fravær (fravær fra søndag til fredag). Det vil medføre at det er renere avløpsvann i stasjonen og stikkledningen og det blir mindre fare for at innholdet størkner.
Rengjøring av stasjon er avhengig av bruken. Det anbefales at den enkelte hytteeier foretar ettersyn/evt. rengjøring av tanken 2-3 ganger pr. sesong.
Åpning og stenging av hytta i sesongen
Åpning av hytta i sesongen
1. Åpne stoppekranen for vannet
2. Sjekke at pumpen fungerer. La springen renne inntil pumpen starter. Du har nå forsikret deg om at pumpen fungerer før tanken blir fylt med toalettavfall.

Stenging av hytta i sesongen

1. ”Rens pumpen” og stikkledningen ved å bruke mye vann. Fyll pumpen med vann ved å la vannet renne i minimum 5 minutter. Bland gjerne litt Zalo i vannet da dette vil hjelpe til med å løse opp et eventuelt fettbelegg i pumpen. Sjekk at pumpen fungerer slik at pumpetanken tømmes for vann.
2. Steng stoppekranen for vannet. Dette vil redusere faren for, eller begrense omfanget av en eventuell vannlekkasje. Flere forsikringsselskap krever at stoppekranen er stengt når man er borte i mer enn 48 timer. Sjekk med eget forsikringsselskap.

Åpning og stenging av hytta vår og høst Åpning av hytta for sommeren Når du åpner hytta og skal ta i bruk vann- og avløpsanlegget kan følgende tips være nyttige: Grundig sjekk ved igangsettelse:
1. Åpne hovedstoppekranene for vann og avløp ved hovedledningene.
2. Sjekk anlegget på hytta – før du åpner stoppekranen for vannet på hytta. – Har noe frosset i stykker (vannmåler, rør, pumpetank, wc, blandebatterier etc.)? – Stengt alle kraner?
3. Sett strøm på minipumpestasjonen.
4. Åpne stoppekranen litt (i fall det var noe du glemte over!).
5. Sjekk at du har vann og at alle rør og koblinger er tette. Hvis det suser i rørene etter at anlegget er tømt for luft, og du ikke tapper vann har høyst sannsynlig en lekkasje.
6. Trekk ned i doen noen ganger for å kontrollere for lekkasjer.
7. Sjekk at minipumpestasjonen går/tømmer normalt.
8. Hvis alt er i orden – skru stoppekranen helt opp og alt er klart.
Stenging av hytta for vinteren
1. Pumpen skal være frostsikret. Pumpen bør stå i et rom med temperatur over frysepunktet.
2. Konserver anlegget ved å helle frostveske i vasker, sluk og wc.
3. Husk at blandebatterier også kan fryse i stykker. Sørg derfor for å drenere ut vannet fra disse.
4. Sørg for at alle vannrør i/under hytta er tømt for vann.
5. Husk at vannmåleren og stoppekranen må stå frostfritt! Verken vannmåleren eller stoppekranen tåler frost.
6. Steng stoppekran i tilknytning til hytta.
7. Steng hovedstoppekranene for vann og avløp (ved hovedledning). De tåler frost.

Hvis du ikke har vann Hvis det har vært eller er minusgrader og du ikke har vann er sannsynligvis vannledningene i hytta, stikkledningen eller hovedanlegget frosset. Følgende prosedyre kan brukes hvis du ikke har vann.
1. Sjekk om ledningene under hytta er frosset.
2. Sett stikkledningene (både vann og avløp) på tining.
3. Hvis du fortsatt ikke har vann er antagelig fellesanlegget frosset. Se punkt om aktivering av varmekabler.

Hvis ikke pumpen i minipumpestasjonen fungerer.

1. Sjekke at det er strøm til kontrollskapet og vann/kloakk i pumpetanken.
2. Prøv å kjøre pumpen ved å vri bryteren på skapet mot ”manuell”. Hvis dette ikke fungerer – trekk støpselet ut og sett det inn igjen.
3. Hvis pumpen går, men tanken ikke tømmes kan det hende at fellesanlegget er frosset eller stikkledningen er tett.
4. Hvis pumpen fortsatt ikke fungerer, kontakt Driftsteknikk AS eller vår driftspartner Agro & Miljø AS. Vi har beredskapsavtale med Agro & Miljø AS, men du må selv dekke kostnadene for utbedring av feil på egen pumpestasjon (dersom det ikke er garantisak). Ved feil på fellesanlegget skal

Gjermund Agnalt kontaktes på telefon 908 84 095 (den enkelte andelseier kan ikke iverksette arbeider på fellesanlegget).

Leverandør av hyttepumper:

Driftsteknikk AS v/Arild Ahlsen Tlf. 69294455 eller 900 13 032 Drifts- og serviceavtale:                                                                                                                 Agro & Miljø AS v/Jan-Petter Kongsberg Tlf. 907 55 141

Kontakt ved feil på anlegget

Hvis anlegget på hytta ikke fungerer bør du først sjekke om feilen gjelder kun din hytte eller om flere har det samme problemet (kontakt naboen).

 

Feil på egen pumpe og/eller stikkledning
Hvis det er feil på din egen pumpe er du selv ansvarlig for å utbedre feilen for egen regning (hvis det ikke er garantisak).

 

Melding om feil på fellesanlegget
Alle feil på fellesanlegget skal meldes til styret:
Gjermund Agnalt Tlf. 908 84 095
Ketil Roppestad E-post: ketrop@ostfoldfk.no Tlf. 901 69 616
Problemer ved igangkjøring første gang på den enkelte hytte
Det kan oppstå problemer ved installasjon og igangkjøring av pumpestasjonen på den enkelte hytte. Dette kan skyldes manglende kompetanse/erfaring hos installatør, feil på komponentene som er levert eller lokale forhold på den enkelte hytte.
Dersom det oppstår problemer ved førstegangs igangkjøring ved installasjon på den enkelte hytte skal følgende kontakter benyttes: Kystmiljø AS Ødegårdskilen 1684 Vesterøy
Åge Johansen tlf: 918 18 158 aage@kystmiljo.no
Svend Johansen tlf. 948 86 275 svend@kystmiljo.no

Service og driftsavtale for fellesanlegg og hyttepumpestasjoner

GVA har service- og driftsavtale for hovedpumpestasjon og serviceavtale for hyttepumpestasjoner med Agro & Miljø AS.
Den enkelte hytteeier har selv ansvar for drift- og vedlikehold av hyttepumpestasjon og stikkledning (med unntak for garantisaker). Agro & Miljø AS kan kontaktes ved problemer med pumpestasjon på hytte eller stikkledning, men dette er et forhold mellom hytteeier og Agro & Miljø AS både praktisk og økonomisk. Det vises til fremforhandlede satser som fremgår av den inngåtte service- og driftsavtalen.
Hovedpumpestasjonen skal overvåkes av Agro & Miljø AS.
Kontaktinformasjon:
Agro & Miljø AS v/Jan-Petter Kongsberg Tlf.: 907 55 141 www.agro-miljo.no
Aktivering av varmekabler (tining av fellesnettet)

Fellesanlegget er med unntak av hovedpumpestasjonen konstruert for å kunne fryse. Dette innebærer at hele eller deler av anlegget kan være frosset da det skal tas i bruk. Hele fellesanlegget har varmekabler som ved behov kan aktiveres. Inntil videre må dette gjøres manuelt. Det er noen utfordringer knyttet til dette, blant annet betaling for bruk utenfor sesong og på/avslåing av varmekabler på fellesnettet. Styret har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan dette skal løses.
Det er ønskelig å minimere bruken av varmekablene i fellesnettet da disse bruker en del strøm. Varmekablene er tilkoblet termostat for å unngå unødig bruk av strøm.
Den enkelte hytteeier har selv ansvar for varmekablene i stikkledningene, da disse skal være koblet til det elektriske anlegget i den enkelte hytte. Stikkledningene bruker ca. 10 W strøm pr. meter rør ved normal drift (altså 20 W pr. meter for vann og avløp). Under tining medgår ca. det dobbelte.
Utgifter for den enkelte hytteeier pr. år

Det er vanskelig å forutsi eksakt hva den enkelte hytteeier vil bli fakturert for fellesutgifter fra GVA i løpet av året.
GVA vil hvert år ha utgifter til service på hovedpumpestasjon og hyttestasjonene (hyttestasjonene først fra 2011). I tillegg vil laget få regninger på fastavgifter og forbruk av strøm for drift av hovedpumpestasjon og fellesledninger. Utover dette må det påregnes noe driftsutgifter, honorar til regnskapsfører og revisor og styrehonorar.
Det antas at den enkelte hytteeier vil få tilsendt årlige regninger fra GVA på mellom kr 2.000,- og 3.000,- for å dekke forannevnte utgifter.
I tillegg til utgiftene ovenfor kommer kommunale avgifter og strøm som den enkelte hytteeier blir fakturert fra kommunen og el-verket direkte.

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!