Årsberetning GVA 2017

Årsberetning 2016

Granholmen vann- og avløpslag SA

 

Virksomhetens art og lokalisering:

Lagets formal er å bygge ut og drifte et vann- og avløpsanlegg for hytte-eiere på Granholmen I Fredrikstad kommune. Prosjektet ble først iverksatt av Granholmen hytteforening, men ble skilt ut som  egen virksomhet i 2009.  Granholmen Vann- og Avløpslag SA er organisert som et samvirkelag og registrert i foretaksregisteret . Samvirkelaget består pr 31.12 2016 av 39 andelseiere.

 

Styret: Styret har I 2016bestått av: Reidar Martinsen ( leder), Gjermund Agnalt (rørteknisk/tilkobling), Einar Edin (hjemmel  & tinglysning), Tore Haga (regnskap & økonomi), Ketil Roppestad (anlegg) og Bjørn Skare (Styresekretær)

 

Aktiviteter: Det har blitt avholdt 2 styremøter i 2016. Bhbbhv<

Det ble en del arbeid knyttet til strømbrudd både høsten 2016 og våren 2017.    GVA har fått god bistand av Agro & Miljø AS i håndteringen av de tekniske og praktiske utfordringene.

.

Regnskap: Etter styrets mening gir årsregnskapet en fullstendig og utfyllende informasjon om lagets utvikling og resultat ved utgangen av regnskapsåret. Det vises forøvrig til vedlagt årsregnskap.   Ved årsskiftet var det ca kr 730,000 som er satt av til et fremtidig drifts- og vedlikeholdsarbeid på vegne av andelshaverne.

 

Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet anses som godt, og det  har ikke vært registrert ulykker I forbindelse med virksomheten.

 

Fortsatt drift: Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og lagt til grunn ved utarbeidelsen  av regnskapet og revisjonsberetning.

 

Granholmen 3.6.2017

 

 

Reidar Martinsen                 Gjermund Agnalt                  Einar Edin

Leder

 

 

Tore haga                             Ketil Roppestad                    Bjørn Skare

Kasserer

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!