Stryret Årsberetning 2014 Granholmen vann- og avløpslag SA

Utskrift.

Årsberetning 2014
Granholmen vann- og avløpslag SA

Virksomhetens art og lokalisering:
Lagets formal er å bygge ut og drifte et vann- og avløpsanlegg for hytte-eiere på Granholmen I Fredrikstad kommune. Prosjektet ble først iverksatt av Granholmen hytteforening, men ble skilt ut som egen virksomhet i 2009. Granholmen Vann- og Avløpslag SA er organisert som et samvirkelag og registrert i foretaksregisteret . Samvirkelaget består pr 31.12 2014 av 36 andelseiere. Ytterligere 3 andelseiere har pr per 15 juni 2015 betalt inn andelskapitalen på kr 185.000 pr andel og vil tas opp som medlemmer på årsmøtet i 2015.
Styret: Styret har I 2014 bestått av: Reidar Martinsen ( leder), Gjermund Agnalt (rørteknisk/tilkobling), Einar Edin (hjemmel & tinglysning), Tore Haga (regnskap & økonomi), Ketil Roppestad (anlegg) og Bjørn Skare (Styresekretær)
Aktiviteter: Det har blitt avholdt 4 styremøter i 2014, en rekke befaringer og en del arbeid i relasjon til nye tilknytninger på Granholmen og Puttholmen («Cuba») . I løpet av 2014 har ytterligere en hytteeier på Puttholmen kjøpt seg en rett til å knytte seg til hovedavløpsledningen mellom Granholmen og Vraktangen. Det er også inngått en avtale om tilknytning av 4 hytter på Vraktangen.
Regnskap: Etter styrets mening gir årsregnskapet en fullstendig og utfyllende informasjon om lagets utvikling og resultat ved utgangen av regnskapsåret. Det vises forøvrig til vedlagt årsregnskap. Ved årsskiftet var det ca kr 500,000 som er satt av til et fremtidig drifts- og vedlikeholdsfond.
Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet anses som godt, og det har ikke vært registrert ulykker I forbindelse med virksomheten.
Fortsatt drift: Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet og revisjonsberetning.
Hendelser etter regnskapsavslutning: Det er solgt 4 tilknytninger på Vraktangen våren 2015. De har betalt et engangsbeløp og kommer til å ha egen service avtale.
Granholmen 23.5.2015
Reidar martinsen   Leder

Gjermund Agnalt

Einar Edin

Tore haga  Kasserer

Ketil Roppestad

Bjørn Skare

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!